tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Översättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

Höjdpunkter i Ayn Rands filosofi

Också detta skrev ursprungligen för den omarbetade utgåvan av Objektivistisk skriftserie 1996.

Skriftseriens redaktion hävdar att Ayn Rand är den störste av alla filosofer (möjligen med undantag för Aristoteles, vars verk hon fullbordat). Detta är ett djärvt påstående som bör motiveras. (Det kan omöjligen bevisas i en kort uppsats; för att bevisa det för sig själv måste man ingående ha studerat hennes verk och helst också Leonard Peikoffs Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand, som ger den hierarkiska strukturen i hennes tänkande. Man bör också ha en ingående kännedom om filosofins historia, för att känna till de eviga frågor på vilka hennes filosofi ger ett definitivt svar. (1)) Det följande är en kort lista över vad jag (POS) betraktar som hennes viktigaste filosofiska upptäckter.

1. Hennes identifikation av filosofins korrekta utgångspunkter eller axiom. Tidigare filosofer (och vi kan här bortse från vår egen tids fullständiga kaos) har insett att en filosofi måste börja någonstans, men deras "axiom" har i själva verket varit gripna ur luften. Ayn Rand är den förste som konsekvent fotar sin filosofi på verkligheten, på det som är.

2. Hennes identifikation av "existensens primat", av det faktum att existensen äger företräde framför medvetandet och att medvetandets uppgift är att identifiera det som existerar, inte att skapa det ur intet. Detta är "sunda förnuftets" uppfattning; men flertalet tidigare filosofer har i en eller annan form hävdat motsatsen, att det är medvetandet som har primat och att existensen måste rätta sig efter någons (oftast Guds) medvetande.

3. Hennes identifikation av den fria viljans natur, som "valet att tänka eller inte tänka". Tidigare filosofer har insett att den fria viljan måste ligga till grund för etiken (eftersom ingen etik skulle vara möjlig eller nödvändig om vi vore alltigenom determinerade); men Ayn Rands identifikation visar att den fria viljan också ligger till grund för kunskapsteorin.

4. Hennes teori om begreppsbildningens natur, speciellt hennes insikt att begrepp bildas genom "måttutelämnande". Tidigare filosofer har insett att begrepp eller abstraktioner måste innebära att vissa egenskaper hos ting/företeelser utelämnas medan andra bevaras; Ayn Rand är den förste som insett att vad som utelämnas i begreppsbildningen är specifika mått.

5. Hennes identifikation av etikens korrekta utgångspunkt: begreppet "värde"; och hennes analys av förhållandet mellan "värde" och "liv" (varför endast levande organismer kan ha värden, varför detta gör organismens liv till dess yttersta värdemätare, och varför människans yttersta värdemätare därför måste vara människans liv). Med denna identifikation ger hon etiken en objektiv grund, och etiken kan aldrig mer betraktas som en fråga om subjektiva hugskott, sociala "konventioner", obegripliga budord, plikter eller "kategoriska imperativ".

6. Hennes identifikation av individens rättigheter som bryggan mellan etik och politik (mellan "privatmoral" och "samhällsmoral"). När det gäller rättigheter har Ayn Rand fullbordat vad som påbörjats av John Locke och de amerikanska grundlagsfäderna; hon har satt "naturrätten" på objektiv bog och befriat denna teori från de sista resterna av mysticism.

7. Hennes identifikation av fysiskt tvång som det enda som kan kränka individens rättigheter, och hennes identifikation av statens rättmätiga funktion: att skydda individens rättigheter mot initierandet av fysiskt tvång. Därmed har hon också för alltid avvisat det falska alternativet mellan anarki och tyranni.

8. Hennes identifikation av förhållandet mellan begreppsbildning och konst.

9. Hennes identifikation av Immanuel Kant som filosofihistoriens störste bov och av Kants idéer som roten till de ohyggligheter som drabbat världen under vårt århundrade.2)

Denna lista är långt ifrån uttömmande, men den kan tjäna som ett skelett. Och jag vill gärna betona att Ayn Rands storhet som filosof inte ligger i enskilda detaljer (hur banbrytande de än må vara), utan i den integrerade helheten. Men den integrerade helheten är precis vad som inte kan presenteras "på stående fot" eller i en kort introduktion.

På flera av de punkter jag nämnt var Aristoteles Ayn Rands upptäckter "på spåren", utan att ändå riktigt nå fram till dem. Men en biblisk parafras har Ayn Rand "kommit, inte för att upphäva Aristoteles, utan för att fullborda honom".

Skriftseriens redaktion hävdar också att Ayn Rand är den störste av alla skönlitterära författare. Detta fordrar emellertid inte någon utförlig motivering. Det räcker med att läsa hennes romaner.

1) Det finns många bra böcker om filosofins historia; en som jag själv läste i min ungdom och lärde mig mycket av är Gunnar Aspelins Tankens vägar. Men den absolut bästa framställning jag känner till är Leonard Peikoffs bandade föreläsningsserier Ancient Philosophy: Thales to Hume och Modern Philosophy: Kant to the Present. (Perspektivet är objektivistiskt; men man märker det huvudsakligen på att båda föreläsningsserierna slutar med föreläsningar om vad det objektivistiska svaret på många av de frågeställningar som väckts är.) Banden kan köpas från The Ayn Rand Bookstore. (De första föreläsningarna finns också tillgängliga i transkriberad form från The Jefferson School. Tanken är att alla föreläsningar så småningom ska transkriberas, men projektet går framåt med snigelfart.)

2) Jag har ändrat uppfattning på den punkten. Kant är bara en i högen av irrationella filosofer. Och att skylla allt elände som vi fått utstå under 1900-talet på hans inflytande är enbart bisarrt. Men eftersom jag skrev så här 1996, låter jag det stå kvar.

Tillbaka

Version för utskrift

Höjdpunkter i Ayn Rands filosofi