Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Gamla OS-bilagor
Under denna rubrik publiceras uppsatser som tidigare publicerats som bilagor till Objektivistisk skriftserie och som jag inte har kvar på lager. (De bilagor som finns under Pamfletter av P.O .Samuelsson kommer inte att publiceras här förrän lagret är slut. De kan beställas för 10 kr/styck.)


Pinsamt IP-intermezzo

En ledare i SvD 6.6.87 under rubriken ”Att bekämpa rasism” inleddes med följande mening:

Rasism är den lägsta, mest primitiva formen av kollektivism.

Detta föranledde mig att skriva följande genmäle:

Det är givetvis tacknämligt och glädjande att argument och formuleringar hämtade direkt ur Ayn Rands skrifter hittar vägen till Svenska Dagbladets ledarsida.

Ännu bättre vore det dock om källan till tankegodset angavs. (I detta fall The Virtue of Selfishness, kap. 17.)

Det här var ju egentligen en struntsak. Men det följande var mer än en struntsak: I Moderat Debatt 1/1988 fanns en artikel signerad Peter Ejemyr under rubriken ”Rasism – frånvaron av förnuft”, ur vilken jag citerar:

Rasism är den lägsta, grövsta och primitivaste formen av kollektivism. Dess grundidé är att en individs moraliska, sociala eller politiska värde skulle vara beroende av dennes genetiska eller geografiska härkomst. Detta innebär i praktiken att en människa skall bedömas, inte efter sin egen karaktär och sina egna handlingar utan efter sitt förfäderskollektivs karaktär och handlingar.

Rasismen hävdar att innehållet i en människas medvetande, hennes värderingar och karaktär skulle vara nedärvda, bestämda innan hon var född. Den är en lära som ogiltigförklarar både människans förnuft och valfrihet. Rasismen tar ifrån människan rätten att påverka sitt eget liv vilket i sin förlängning förnekar själva grunden för vår existens – människans rätt till liv.

Rasisten är en människa som har så låga tankar om sig själv så att han för att skapa sitt egenvärde – motivera sin existens – måste skaffa sig några andra att se ned på. Han måste lida av sådana mindervärdeskomplex att han är tvingad att märka ut en grupp individer som ”undermänniskor”, om inte för annat så för att få känna sig överlägsen några andra. Rasismen har bara en psykologisk rot: rasistens egen känsla av underlägsenhet. […]

Det enklaste kollektivet att gå med i, det lättaste att identifiera och den minst krävande formen av ”samhörighet” och ”grupptrygghet” är rasen.

Det första stycket ovan är ju så gott som ett direktcitat ur Ayn Rands uppsats ”Rasism”, och de följande styckena återger också hennes tankegångar. Så jag skrev följande till redaktionen för Moderat Debatt:

Moderat Debatt nr 1/1988 innehåller en artikel signerad Peter Ejemyr under rubriken ”Rasism – frånvaron av förnuft”.

Jag vill påpeka att stora delar av denna artikel utgörs av tankegångar och formuleringar direkt hämtade ur en essä av Ayn Rand, ”Rasism”, från hennes essäsamling The Virtue of Selfishness. Denna essä har översatts till svenska av mig och publicerats som nr 3 i Objektivistisk skriftserie, utgiven av mig tillsammans med Henrik Unné. Ändå nämns varken Ayn Rand eller Objektivistisk skriftserie med ett ord i Peter Ejemyrs artikel.

Detta utgör ett brott mot upphovsmannarätten. Upphovsmannarätten tillåter citat, men fordrar att citat ska åtföljas av källangivelse.

Ayn Rands essä är hennes intellektuella egendom och förvaltas som sådan av hennes dödsbo; jag och Henrik Unné har utverkat dödsboets tillstånd att publicera denna och andra essäer av hennes hand på svenska i den uttryckliga avsikten att göra henne och hennes filosofi kända för en svensk allmänhet; vi är glada att se hennes argument få genomslag i svensk debatt; vi är definitivt inte glada över att se hennes tankar (och vårt eget arbete med skriftserien) utnyttjade utan ringaste erkännande eller källangivelse.

Saken är lyckligtvis enkel att rätta till. Allt ni behöver göra är att publicera detta tillrättaläggande. Ni kan också, om ni vill, meddela er läsekrets att mer information om Ayn Rand och Objektivistisk skriftserie kan erhållas från undertecknad, adress: Finningevägen 5 B, 645 40 Strängnäs.

Om ni vill kontrollera att mina påståenden inte är gripna ur luften torde detta vara mycket enkelt, eftersom jag skickat ut OS 3, ”Rasism”, till ett antal tidningar och tidskrifter, inklusive Moderat Debatt. Mina fakta kan naturligtvis också mycket lätt kontrolleras via artikelförfattaren.

Strängnäs 21 juli 1988
Per-Olof Samuelsson

Moderat Debatt publicerade också senare ett tillrättaläggande. – Jag skrev också till Peter Ejemyr själv, men den korrespondensen bryr jag mig inte om att publicera, för den tillför inget nytt. Ejemyr förstod min invändning, och det ju gott så.

Vidare kommentar

(riktad till skriftseriens prenumeranter)

Omstående artikel är hämtad ur Moderata ungdomsförbundets tidskrift Moderat Debatt, nr 1/1988.

Som varje läsare av Objektivistisk skriftserie lätt kan konstatera utgör delar av artikeln en direkt plankning av Ayn Rands uppsats ”Rasism” (OS 3). Somligt är ordagrant taget ur denna uppsats, annat utgörs av lätta omskrivningar. Ändå nämns överhuvudtaget inte Ayn Rands namn i artikeln, mycket mindre då Objektivistisk skriftserie.

Jag vill påpeka att detta utgör en kränkning av Ayn Rands upphovsmannarätt. Upphovsmannarätten innebär inte att man inte skulle ha rätt att citera ur en författares verk (eller att man måste betala royalty för korta citat), men den innebär att om man citerar, ska man uppge källan till citatet.

Till yttermera visso är upphovsmannarätten inte bara en legal teknikalitet. Upphovsmannarätten utgör motsvarigheten på den intellektuella produktionens område till äganderätten på den materiella produktionens område. Det är genom individers tänkande och produktiva arbete som alla värden ytterst skapas, och såväl ägande- som upphovsmannarätten utgör ett erkännande av detta grundfaktum.

Moderata samlingspartiet står som äganderättens banérförare framför andra i svensk politik. Jag skulle önska att moderater ville visa sin respekt för äganderätten inte bara i valretoriken, utan också i sitt eget praktiska handlande.

Det är inte bara Ayn Rands upphovsmannarätt som författare som står på spel här, utan också min egen partiella upphovsmannarätt som översättare. Jag väntar mig faktiskt en liten smula erkännande för det tänkande och det produktiva arbete jag lägger ner på Objektivistisk skriftserie.

Situationen försätter mig i ett dilemma. Jag är naturligtvis på sätt och vis glad över att få se en artikel av det här slaget i svensk press. Det visar att vårt arbete inte är helt förgäves. Jag har själv rekommenderat OS’ läsare att utnyttja materialet i OS för insändare och debattartiklar, och jag har sagt att det viktigaste trots allt är att idéerna sprids. Och det är långt ifrån min avsikt att avskräcka någon från att skriva artiklar och inlägg i objektivistisk eller ”randiansk” anda. (I det här fallet har artikelförfattaren, Peter Ejemyr, av allt att döma handlat utifrån de renaste motiv och helt enkelt, av brist på filosofisk skolning, inte tänkt på det synpunkter jag framfört ovan.)

Jag hoppas uppriktigt på att få se fler debattinlägg av detta slag. Det enda jag begär är att direkta citat (eller nästan-citat) ska åtföljas av källangivelse.


 

PS 2011: Som bekant finns det vissa libertarianer som vill avskaffa den intellektuella eller immateriella äganderätten med motivationen att information inte kan ägas. Deras argument går ut på att immateriell äganderätt skulle innebära att om jag tänker en tanke, så har ingen annan någon rätt att tänka samma tanke. (Jag hårdrar det kanske lite här, men inte alltför mycket.) Tillämpat på det här fallet skulle det innebära att om Ayn Rand tänker tanken ”rasism är den lägsta, grövsta och primitivaste formen av kollektivism”, så har ingen annan rätt att tänka denna tanke på egen hand, eftersom hon har copyright på tanken, och denna copyright löper inte ut förrän år 2052. Så fram till dess har vi andra inte lov att tänka denna antirasistiska tanke.

Nej, förresten: tanken måste inte bara vara tänkt; den måste också vara formulerad i skrift. Copyright gäller inte tankar som bara är tänkta; den gäller formuleringar. Så ingen har lov att citera detta uttalande av Ayn Rand förrän år 2052. Ja, det väl så de resonerar, Stephan Kinsella och hans anhängare.

Men herre jösses! Allt vi begär, vi som försvarar den immateriella äganderätten, är ju att citat åtföljs av källangivelse.

OK, OK: om någon skriver ”Att vara eller inte vara, det är frågan”, så är det väl inte helt nödvändigt att varje gång nämna Shakespeares namn. Men tyvärr är Shakespeare än så länge betydligt mer känd än Ayn Rand. Och han är inte i behov av den gratisreklam som en källangivelse innebär.


Tillbaka till startsidan Fler OS-bilagor

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Drakensköldsgatan 3, 632 25 Eskilstuna
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.