Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Oschysst!

Av Roger Bissells artikel "Rätt till liv?" i Svensk Linje 1/82 förefaller det som om Ayn Rand skulle vara abortmotståndare.

Nu är ju sanningen den att Ayn Rand (inte någon enstaka gång, parentetiskt, utan otaliga gånger, med rallarsvingar och hästsparkar) uttalat sig för kvinnans rätt till abort.

Bissell menar förmodligen att Rand på denna punkt var inkonsistent mot sina egna grundprinciper. Och det har han ju all rätt att mena, men han borde i så fall klart redovisa meningsskiljaktigheten. I stället försöker han påskina att han står på fast "randistisk" grund.

Jag tycker det är oschysst. Det är oschysst mot Ayn Rand, som hängs ut för en uppfattning diametralt motsatt hennes egen. Det är inte heller särskilt schysst mot läsarna, som får grumlad information.

(De citat ur "Människans rättigheter" som Bissell åberopar är f.ö. inte ens korrekt återgivna, men det kan möjligtvis vara översättarens fel.)

Medan jag ändå är igång, vill jag gärna också kommentera själva sakfrågan (rätten till abort).

Om kvinnan vill ha barnet, råder det ingen konflikt. Kvinnans rätt är då lika med rätten att föda fram ett önskat barn till världen.

Men om kvinnan inte vill ha barnet, och lagen ändå tvingar henne att föda fram det - då innebär det att en levande varelses rätt att bestämma över sitt eget liv offras till förmån för en ännu icke levande.

Ett sådant offer kan endast försvaras om man utsträcker rätten att leva även till potentiellt liv. Men i så fall finns det ingen grund för att sätta en gräns vid befruktningsögonblicket. Då måste man även försvara spermiens rätt att befrukta och äggets rätt att bli befruktat. Varje bruk av preventivmedel blir då ett mord. För att inte tala om det erkänt effektivaste sättet att hindra nya människor från att bli till: sexuell avhållsamhet.1)

Idén att sätta en gräns för abort vid 28 veckor är i och för sig inte orimlig. Men skälet är inte att fostrets rättigheter vid denna tidpunkt skulle ta överhand över moderns rättigheter. För i de fall där det råder en konflikt (då modern inte vill ha något barn) har modern säkert kommit fram till detta långt, långt tidigare.2)

Men detta har föga [läs: intet] med den stora principkonflikten att göra. Vad abortmotståndarna är emot är alla aborter, tidiga som sena. Och där har de fel. Rätten till liv är de levandes rätt till liv.

Eskilstuna 1 mars 1982

Publicerat i Svensk Linje 1982:2


1) Detta var något jag kom underfund med när jag allra först funderade över abortfrågan, någon gång i tonåren. Långt senare hörde jag Ayn Rand säga detsamma, i ett frågesvar efter en föreläsning. Ordalydelsen var ungefär denna: "Det skulle innebära att man är en mördare varje ögonblick man inte befinner sig i sängen i färd med att fortplanta sig."

2) Det verkliga skälet för en sådan gräns glömde jag nämna, men det är att en sen abort är farlig även för modern.


Låt mig tillägga att jag betraktar abortmotståndare som de absolut vidrigaste människor som tänkas kan. Deras bevekelsegrund kan inte vara annat än ren sadism - en önskan att göra livet till ett helvete på jorden för de kvinnor som ska tvingas föda fram oönskade barn. Deras prat om att embryon och foster skulle vara mänskliga varelser med mänskliga rättigheter är blott och bart en rationalisering för denna sadism.

När jag framförde detta på ett debattforum för en tid sedan, var det någon abortmotståndare som invände att jag omöjligt kunde veta vad han har för bevekelsegrund. Men vad skulle den annars vara? Är det inte sadism, så måste det vara en komplett brytning mellan teori och praktik, mellan tanke och liv. För det betyder att personen överhuvudtaget inte fattar, och inte ens försöker fatta, vad ett oönskat havandeskap betyder för en kvinna.

Därmed inte sagt att aborter är bra. En abort är (och bör vara) en nödfallsutväg. Så bra preventivmedel som vi har idag skulle aborter inte behövas. Men detta ändrar inte principen att en kvinna ska ha rätt till abort.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.