Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Förslag till ny läroplan för grundskolan

I Läroplan för grundskolan (Lgr69), Allmän del, kan man läsa följande under rubriken "Inriktning mot framtiden":

Även samhället befinner sig i snabb omvandling och skolan måste väcka elevernas intresse för att aktivt medverka i samhällets utveckling. Skolan kan inte vara isolerad från samhället i övrigt. Arbetet i skolan måste därför väl anpassas icke blott till den enskilde elevens utan också till samhällets utveckling. Det måste ha en inriktning mot framtiden och ge eleverna god beredskap att kunna möta ändrade förutsättningar och nya krav. I ett föränderligt samhälle är det ej möjligt och ej lämpligt att i detalj precisera och fastlåsa vare sig innehåll eller form för arbetet. Skolans uppgifter måste därför fortlöpande omprövas, så att de ständigt hålls tidsenliga. Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att skolan med sitt arbete inte endast fullgör en funktion, som svarar mot samhällets aktuella behov, utan också på lång sikt blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen. Skolan skall vidare ge eleverna perspektiv på samhällets föränderlighet för att de bättre skall förstå förhållanden i vår tid och förvalta det värdefulla från gången tid.

Dessa rader inspirerade mig till följande förslag till ny läroplan:

1. Allt flyter.

1.1. I detta allt ingår även samhället, som alltså också det flyter,

1.2. Eftersom samhället flyter, måste även skolan bringas att flyta.

1.2.1. Man kan här fråga sig varför skolan måste bringas att flyta, då ju allt annat flyter av sig självt. Svaret på denna fråga torde dock (se proposition 1) bli undflyende och undanglidande.

1.3. Skolan bör bringas att flyta åt det håll samhället flyter, inte åt motsatt håll eller på tvärs. (Invändningar häremot bemötes såsom i föregående proposition.)

1.4. Skolan bör aktivt medverka till att samhället fortsätter att flyta i den riktning det flyter.

1.4.1. Det är därför önskvärt att skolan flyter lite mer än samhället i övrigt.

1.4.1.1. Dock icke så mycket att skolan flyter ifrån samhället.

1.5. I skolan ingår elever. Om dessa inte redan flyter, måste de bringas att flyta. För att de inte ska flyta bort, bör de fås att flyta i samhällets riktning.

1.6. De flytmetoder skolan bibringar sina elever måste också de flyta. Ty varje fast punkt skulle kunna bringa det allmänna flytandet att upphöra.

1.6.1. De metoder skolan använder för att bibringa eleverna dessa flytmetoder måste också flyta, av samma skäl. Likaledes måste de metoder lärarhögskolorna använder för att bibringa lärarna de metoder de använder för att bibringa eleverna deras flytmetoder flyta. Flyta måste även den politiska beslutsprocess som styr hela flytandet. Varje tillstymmelse till fast punkt skulle kullkasta proposition 1 ovan och kan därför inte tolereras.

1.7. Dessa anvisningar är till sin natur flytande och får därför inte tolkas som fasta och för all tid gällande.

1.7.1. Härav följer att dessa anvisningar fullgjort sin uppgift när de flutit över i sin motsats, så att undervisningsmetoderna, skolväsendet och samhället i dess helhet kännetecknas av absolut rigiditet.

1.7.2. Då detta mål uppnåtts, kommer en ny läroplan att utfärdas, som speglar sakernas nya tillstånd. Grunddragen i denna nya läroplan torde redan nu kunna skisseras:

2. Allt står stilla.

2.1. För att samhället inte ska komma i otakt med resten av Alltet, måste även samhället präglas av stillastående.

2.2. Detta stillastående måste speglas i skolans organisation, på samma sätt som en helt blank vattenyta speglar Alltets Eviga Gåta.

2.3. Därför får skolan under inga omständigheter lära ut någonting som inte redan är känt. Varje ny kunskap skulle kunna krusa vattenytan och därmed på sikt rubba alltet ur dess jämvikt.

2.4. Mot denna läroplan gives ingen appell.

Inspirationskällor:
Herakleitos från Efesos (540?–480? f.Kr.)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)
Karl-Aage Schwartzkopf (1920–), Klass 5 flyter bort
Läroplan för grundskolan (1969–1980)

Eskilstuna 22 april 1982
Per-Olof Samuelsson


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.