Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Guds påstådda rättfärdighet

Detta skrevs på den tiden jag fortfarande orkade käbbla med de kristna.

För er som satt och sov på kristendomslektionerna: Jobs bok handlar om hur Gud vill pröva sin tjänare Jobs lojalitet, och det gör han genom att döda Jobs hela familj. Sedan kommer Job med anklagelser mot Gud för detta illdåd, men Gud sätter honom på plats. Det är den guden de kristna kallar rättfärdig!

Gustaf Adolf Danell (1908-2002) var domprost i Växjö och tidigare docent i Gamla Testamentets exegetik i Uppsala.

Gustaf Adolf Danells tolkning av Jobs bok (SvD 5.7.1982) saknar så vitt jag kan se stöd i texten.

Så här sammanfattar Danell budskapet:

Bibelns och Jobsbokens mening är, att Gud ensam är absolut rättfärdig. Hans domar är rättfärdiga, inte därför att han är allsmäktig utan därför att han är rättfärdig.

Men vad som än sägs i Jobs bok, så inte är det väl detta?

Jobs bok består huvudsakligen av ett samtal mellan Job och hans vänner, där Job hävdar att han lider oskyldigt, medan vännerna ivrigt förfäktar att Job måste ha gjort något ont som motiverar de olyckor han drabbas av. Till sist framträder Gud själv och pläderar för sin sak "utur ett väder".

Men i sin slutplädering berör inte Gud rättfärdighetsaspekten med ett enda ord. Det enda han gör är att med en uppsjö exempel demonstrera sin allmakt. (Vilket är desto märkligar som varken Jobs vänner eller Job själv tidigare ifrågasatt allmakten. Det är Guds rättfärdighet Job ifrågasätter, och på det får han aldrig något svar.)

Kontentan av resonemanget är detta: "Det är jag, Gud, som har skapat och upprätthåller världen, inte du, Job." Eller, något koncisare uttryckt: "Stick inte opp!"

Någon demonstration av Guds rättfärdighet ges alltså inte. Vad som demonstreras är att det inte lönar sig att resonera med Gud.

Inte heller demonstrerar Jobs bok att den gudomliga rättvisan är absolut och den mänskliga rättvisan relativ. Den demonstrerar att det inte finns någon gudomlig rättvisa.

Under förutsättning att troende kristna tar Jobs bok på orden (och inte använder den till att försöka legitimera en teokratisk samhällsordning) är detta en punkt där troende och sekulariserade människor borde kunna komma överens. För antingen vi anser att världen har en skapare eller att den existerar i sig själv, är begreppet "rättvisa" ett begrepp som saknar all innebörd utanför det mänskliga samhällets sammanhang.

Jordbävningar och farsoter frågar inte efter om de drabbade är onda eller goda. Om bergen och bacillerna vilar i Guds hand, gäller detta omdöme även Gud. En mänsklig domstol däremot är förpliktad att efter bästa förmåga fälla den skyldige och fria den oskyldige.

Om man med Danell menar att Jobs lidanden är ett uttryck för Guds absoluta rättvisa, och att all mänsklig rättvisa är relativ, då borde man faktiskt i konsekvensens namn avskaffa allt normalt rättsligt förfarande, all bevisföring i domstolarna, och i stället låta alla rättsfall avgöras genom lottdragning.

Eskilstuna 13 juli 1982
Per-Olof Samuelsson

Den absoluta gudomliga rättvisa - f'låt, allmakt - som styr SvD:s redaktionella beslut hindrade effektivt detta inlägg från att bli publicerat.

PS. Jag borde förstås ha sagt att det handlar om ren ondska från Guds sida.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.