Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Fria företagsamhetens påstådda avigsidor

I tidningen Folket 21 juli 1982 kunde man läsa en insändare under rubriken "Fria företagsamhetens avigsidor" av en person som jag i övrigt inte vet något om. (Han undertecknade med namn, men eftersom jag inte ser någon vits med att hänga ut folk offentligt för sådant de skrev för 25 år sedan, använder jag initialer stället.) Citat:

Ta till exempel Nestlé som med allehanda skumma metoder försöker lura tredje världens mödrar. Nestlé (en belgisk multijätte) satsar här bland annat på bröstmjölksersättning. Denna ur näringssynpunkt inte särskilt märkvärdiga produkt försöker man pracka på mödrarna i stället för deras egen modersmjölk. De ofta vidriga och ohygieniska i länderna där bröstmjölksersättningen med ofta bakterieinfekterat vatten har lett till många barns död. Dessutom har många barn dött av näringsbrist , eftersom de inte fått den livsviktiga modersmjölken. Dessa förhållanden kan inte ha undgått Nestlé, men trots det har det har de länge fortsatt sin osmakliga försäljningskampanj.

Den kampanj mot Nestlé som bedrevs vid den här tiden togs upp av Peter Schwartz i The Intellectual Activist, vol. II, nr 4 (1 juni 1981). Så för lite frisk luft citerar jag också Schwartz:

One of technology’s life-saving developments in the Twentieth Century has been infant formula. Before is came into use, few babies whose mothers could not breast-feed them (or hire wet nurses to do so) survived the first year of life. Women who were by nature incapable of producing enough milk, or who were ill, or whose babies refused to suckle, or who were pregnant, or who worked outside the home – often used various concoctions, from sugared water to corn starch, to feed their babies. Almost invariably, these were nutritionally deficient or unhealthy. With the commercial manufacture of infant formula, however, babies enjoyed for the first time a reliable, scientifically prepared substitute for breast-milk. And mothers were no longer compelled to be constantly near their children until they were weaned.

This is the product whose use the left wants to restrict – in the name of infant health!

MH:s exempel på den ohämmade kapitalismens "skadeverkningar" är utmärkta i åtminstone ett avseende: de visar klart vilka motiv som ligger bakom angreppen på kapitalismen.

Ta först exemplet med bröstmjölksersättningen i u-länderna. De som vill förbjuda dessa vet naturligtvis mycket väl att även i den rika världen, där få mödrar behöver gå omkring undernärda, är det inte alla spädbarn som klarar sig på enbart bröstmjölk. De bör också känna till att i äldre tider, då vi också var u-länder, kunde detta betyda svältdöden för ett spädbarn.

Hur tror de då att det förhåller sig i u-länderna, där majoriteten är undernärd? Hela deras resonemang utgår från antagandet att dessa mödrar har gott om fullgod och näringsrik mjölk i sina bröst, men ändå hypnotiseras av reklamen att köpa Nestlés produkter. (Människor som är emot reklam utgår från att alla utom de själva blir hypnotiserade av reklamen. Hur de själva gjort sig immuna får man aldrig reda på.)

Detta är förstås nonsens, och jag tror att MH begriper det också om han tänker efter en smula. Mödrar köper mjölktillägg därför att de har ont om bröstmjölk.

Nästa argument är att de är så fattiga att de måste späda ut ersättningen med vatten, som ofta är smutsigt. Nåväl, att vattnet är skitigt i u-länderna är varken kapitalismens eller Nestlés fel, för det har det varit sedan urminnes tider. (Varför inte lösa det problemet genom att exportera ohämmad kapitalistisk vattenrening?) Inte heller är det kapitalismens fel att dessa människor är fattiga, eftersom u-ländernas olycka är att de har lika lite kapitalism som vi hade när vi var u-land. Men huvudfaktorn kvarstår, nämligen att mödrarna använder utspädd ersättning därför att de inte har något bättre. Deras enda alternativ är hemmagjord ersättning. Innan MH talar skenheligt om hur många spädbarn som dör av bröstmjölksersättning, borde han ägna någon liten tanke åt hur många fler som skulle dö, om det inte fanns mjölkersättning.

Det existerar ett verkligt problem, nämligen att mödrarna i u-länderna ofta saknar tillräcklig information om hur mjölkersättningen ska användas. Mer information skulle kunna lösa detta problem. Men som ett led i kampanjen mot Nestlé ingår att Nestlé inte får ge sådan information, eftersom detta skulle utgöra ett led i dess på förhand utdömda marknadsföring.

Jag tror det bör stå klart att det inte är omsorg om u-ländernas väl som ligger bakom denna kampanj. Kampanjmakarna tvekar inte att ta ord som "massmord" i sin mun. Jag måste nog säga att det är dessa skenheliga "humanitärer" själva som är de verkliga massmördarna.

Motivet är hat mot vinstintresset. Nestlé ska inte få hjälpa spädbarn i u-länderna att överleva, därför att de tjänar pengar på det. När man rivit ner väven av nonsensargument, är det detta motiv som står kvar i all sin grälla hemskhet.

Ett annat exempel på asiatisk fri företagsamhet är de skattefria zonerna som ju finns på många håll i tredje världen. Här tillämpas ett fullständigt okontrollerat anställningsförfarande med barnarbete, slavlöner (några få kronor om dagen), dålig arbetsmiljö m.m. Fackföreningar finns inte och utslitningen av arbetskraften är enorm. Enorma vinster hamnar i de samvetslösa företagarnas fickor. sjukersättning finns inte utan sjukdom leder nästan alltid till avskedande av den drabbade. [Etcetera ad nauseam.]

MH:s andra exempel (de låga lönerna i Asiens frizoner) är likartat. Han tycks föreställa sig att alternativet för dessa arbetare är något slags medelsvensson-tillvaro, som de på mystiska grunder (hypnos igen?) tvingas lämna så snart det öppnas en frizon. Men sanningen är ju att alternativet är ännu värre fattigdom. Det finns, kan jag upplysa, inga arbetslöshetsunderstöd i u-länderna. Arbetslöshet där betyder inte deppighet och "en känsla av att stå utanför samhällsgemenskapen". Det betyder svält och ofta död.

Men kampanjen mot detta exempel på "ohämmad kapitalism" har en ytterligare aspekt. Deras produkter konkurrerar med våra på världsmarknaden. Om de slås igen och deras arbetare svälter ihjäl, vinner svenska arbetare något på saken. Det är därför i viss mån förståeligt om svensk fackföreningsrörelse motarbetar frizonerna. Men det är inte förlåtligt, och det är definitivt inte förlåtligt att man låtsas göra detta av omsorg om de stackars fattiga människor som deras kampanj bara kan driva ut i ännu större armod.

Det talas mycket om klyftan mellan rika och fattiga länder. Det finns en lösning på detta problem, som dessvärre är politiskt ogenomförbar idag. Men om MH och andra likatänkande verkligen vore intresserade av de fattiga folkens välfärd och inte bara av sitt hat mot företagens vinster, skulle de tänka igenom det och sedan göra allt för att skapa opinion för det.

Lösningen består i frihandel och fri ut- och invandring mellan världens alla länder – om man så vill, att göra om världen till en enda gigantisk frizon.

Denna lösning skulle i initialskedet vålla stora påfrestningar för oss som lever i den rika världen. Våra löner skulle sjunka kraftigt, medan u-ländernas skulle stiga. Hur kraftigt är omöjligt att sia om, liksom hur lång denna svåra omställningstid kommer att bli.

Men alternativen är ännu värre. Alternativet kan mycket väl vara långa och blodiga krig. Och för människor som talar om hur vi i västerlandet lever gott och fett på de fattiga folkens svält är det faktiskt rena hyckleriet att avvisa denna lösning.

Eskilstuna 22 juli 1982
Per-Olof Samuelsson

Första häften av detta svar publicerades i Folket 27.7.82 under rubriken "Skenheliga protester". (Eftersom mitt svar var rätt långt erbjöd jag själv insändarredaktionen denna lösning, ifall det inte skulle finnas plats för hela.) MH återkom 6.8. under rubriken "Ultraliberal eller..." Mitt svar:

1. På frågan om jag är ultraliberal eller oförsiktig med orden är svaret mycket enkelt: jag är ultraliberal.

2. Nestlé underlät att instruera mödrar om att mjölken ska steriliseras och värmas upp. Det är på detta faktum Du bygger upp Ditt resonemang.

En vettig lösning på detta vore att begära att Nestlé ger denna information i sin reklam och på sina förpackningar. Men WHO:s lösning är den rakt motsatta. I sin marknadsföringskodex för bröstmjölksersättning föreslår WHO ett totalt förbud mot all reklam för denna produkt, informativ eller ej. Lösningen på en informationsmiss från Nestlé är alltså att strypa all dess information. Jag vill minnas att jag snuddade vid detta i min förra insändare.1)

Emellertid tolkar Du också detta som att Nestlé medvetet offrar människoliv för vinstens skull. Logiken i denna tolkning är att Nestlé har ett direkt intresse av att barn dör av dess produkter, och skulle gå med förlust om barnen överlevde.

Du får ursäkta mig om jag tolkar detta som ett angrepp på vinstintresset som sådant.2)

Självfallet gör Nestlé mycket större profiter om dess varor används korrekt. Nestlé har faktiskt ett intresse av att ge fullständig information och skulle förmodligen fatta det, om man lugnt och sakligt påpekade det i stället för att hetsa och förbjuda. Om Nestlé har felat är det sannerligen inte i riktning mot ohämmat profitbegär.

Utrymmet tillåter återigen inte att jag bemöter Dina övriga exempel.3) Men ett par kommentarer vill jag kosta på mig:

3. Man kan inte på en gång vara anhängare och motståndare till vinsttänkandet. Det är en typisk antingen-eller-fråga.

4. Visst är Dina insändare privata. Men om Du citerar en kampanj instämmande, kan Du väl inte ta illa upp om Du blir identifierad med kampanjen. Speciellt som Du inte redovisat någon punkt där Du tar avstånd från den.

Eskilstuna 7 augusti 1982
Per-Olof Samuelsson

Också detta svar publicerades (under den idiotiska rubriken "En tolkningsfråga"); jag har tyvärr glömt anteckna datum.


1) Underdrift. Jag "snuddade" inte vid det; jag nämnde det uttryckligen.

2) Underdrift igen. En rimligare tolkning är att "kampen mot vinstintresset" tar överhand över barns överlevnad. Skenheligt var ordet.

3) Övriga exempel var en skandal som inträffade i Spanien ungefär vid den här tiden, där någon sålde förgiftad matolja. Samt följande, som bara är alltför typiskt:

Den enkla sanningen är faktiskt den att överallt där den fria företagsamheten fått breda ut sig helt hejdlös och utan några regler och förordningar, där råder praktiskt taget "djungelns lag". Allt kan säljas: småbarn, unga kvinnor, narkotika, hasch, marijuana, slavarbete m.m. [Etcetera ad nauseam.]

Ska det behöva sägas att kriminalitet ska bekämpas? Men här buntas alltså fri företagsamhet ihop med kriminell verksamhet, som det inte fanns någon skillnad! Och detta alltså för att hindra Nestlé att sälja en produkt som räddar liv!


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.