Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Lenin om terrorismen

I en insändare i Eskiltuna-Kuriren 3.2.83 hänvisar Stora Norrland, "ärlig demokrat", till Lenins bok "Vad bör göras?", avsnittet "Vad har ekonomismen gemensamt med terrorismen?", och hävdar:

Där tar Lenin, en av kommunismens största teoretiker och praktiker, bestämt avstånd från terrorismen.

Jag kan inte nog berömma Stora Norrland för denna ytterst exakta källhänvisning. Det finns förvisso inget bättre sätt att komma underfund med kommunismens sanna natur än att studera dess egna källskrifter.

"Vad bör göras?" finns utgiven på svenska av förlaget Proletärkultur och finns tillgänglig på biblioteket. Den bör studeras i sin helhet. I Proletärkulturs utgåva ingår även en tidigare uppsats av Lenin från 1901, "Varmed skall man börja?". Lenins avståndstagande bör ses i sitt sammanhang. På vilka principer grundar han det? Svaret ges i ovannämnda uppsats, s. 45-46, och jag citerar:

Principiellt har vi aldrig tagit och kan aldrig ta avstånd från terrorn. Den är en av de krigsoperationer, som kan vara fullt lämplig och t.o.m. nödvändig i ett bestämt ögonblick av drabbningen, under ett bestämt tillstånd bland trupperna och under bestämda förhållanden. Men det väsentliga i saken är just det, att terrorn för närvarande inte alls framföres som en av den kämpande arméns operationer, vilken är intimt förknippad och står i överensstämmelse med hela kampsystemet, utan som ett självständigt medel till enskilt angrepp, vilket är oberoende av varje armé. Ja, så länge det fattas en central revolutionär organisation och de lokala organisationerna är svaga, kan terrorn inte heller vara något annat. Just därför förklarar vi bestämt att ett sådant kampmedel under de givna förhållandena är otidsenligt och inte ändamålsenligt, att det drar bort de mest aktiva kämparna från deras verkliga, i hela rörelsens intresse viktigaste uppgift, att det inte organiserar regeringens utan revolutionens krafter.

Och lite senare:

Terrorn kan aldrig bli en dålig krigsoperation: i bästa fall ägnar den sig bara till att vara en av metoderna för det avgörande stormangreppet.

Är detta principuttalande oklart? Lenin tar inte avstånd från terrorismen som sådan, utan bara från terrorism vid fel tidpunkt, i fel sammanhang, i de fall då den inte gagnar den revolutionära strategin. Vid "rätt" tidpunkt, i "rätt" sammanhang, i revolutionens tjänst, kan terror däremot vara berättigad.

Dessa artiklar skrevs i början av 1900-talet, vid en tid då Lenin ännu inte tagit över den ryska statsapparaten från tsarerna. Efter 1917 har Ryssland under långa tider fått uppleva terror, inte som undantag utan som normalt tillstånd. Tänk till exempel på likvideringen av kulakerna och de många utrensningarna under 30- och 40-talen.

Hur Lenin skulle ha ställt sig till denna terror är en öppen fråga, liksom hur han skulle ha ställt sig till sådana företeelser som Baader-Meinhof-ligan och Röda Brigaderna. Det enda vi säkert kan säga är att terrorismen, enligt Lenin, måste bedömas efter sitt sammanhang.

Det är möjligt att Stora Norrland inte känner till det citat jag gett ovan. Detta är en gissning från min sida, men jag vill ogärna anklaga henne för ren och medveten lögnaktighet utan att ha klara och otvetydiga bevis. Min gissning grundar sig på följande: SN är uppenbarligen vpk-anhängare och läser kanske därför inte Lenin-utgåvor publicerade av KFML(r). Sista raden i baksidestexten till Proletärkulturs utgåva måste onekligen avskräcka:

Boken är ett dråpslag mot den vulgarisering av maxismen-leninismen som representeras av VPK och KFML(s).

Men Lenins tankegångar är inte främmande för moderna vpk-are. I stort sett samma syn på terrorismen (principiellt acceptabel men för närvarande opraktisk) förs fram av Torbjörn Tännsjö (docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet [och även aktiv i vpk]) i uppsatsen "Terrorism" i "Filosofi och samhälle" (Doxa 1978). För den som är intresserad av att verkligen sätta sig in i detta ämne rekommenderar jag denna uppsats samt ett replikskifte mellan Tännsjö och Per Ericsson i "Filosofisk tidskrift" förra året. En förträfflig och hittills oemotsagd analys av Tännsjös argumentation finns publicerad i Svensk Linje nr 3-4/82 under rubriken "Neutral terror?"

Eskilstuna 27 februari 1983
Per-Olof Samuelsson

Publicerat i Eskilstuna-Kuriren, men återigen har jag glömt anteckna exakt datum. Något mothugg fick jag aldrig. – "Stora Norrland" är rimligen en pseudonym, men jag tog mig friheten behandla det som ett kvinnonamn.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.