Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


Varning: återvändsgränd
av Stig Strömholm
Stockholm: Norstedt, 1982

Stig Strömholm är på sitt sätt en märklig skribent. Ens första intryck blir lätt att han är tråkig, att han har ganska litet att säga och säger det i onödigt långa meningar. Men bara man ger sig en liten smula till tåls, finner man att han är intressant, ja rentav fängslande. De som har läst romanen Den hösten, som kom för några år sedan, förstår säkert vad jag menar. Det som börjar med något så intetsägande som krattandet av en grusgång utvecklar sig i nästan omärkliga steg till en ren thriller, och detta utan att författaren någonsin riktigt höjer rösten.

Och likadant är det med Strömholms samhällsdebatterande böcker. Strömholm debatterar utan att någonsin egentligen polemisera. Han är aldrig ute efter att klubba ner en meningsmotståndare. Hans enda diktan och traktan är att försöka förstå ett problem från så många sidor som överhuvudtaget är möjligt. Han är urtypen för en resonör.

Detta är både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att inget problem någonsin lämnas ogenomtänkt, och ingenting fås att verka enklare än det är. Svagheten ligger i en ibland överdriven försiktighet, en viss relativism. Det saknas (vilket jag återkommer till) en fast punkt i Strömholms tänkande.

Strömholms senaste debattbok heter Varning: återvändsgränd. Klokbok för klarögda. Vad jag förut sagt gäller också den här boken. Jag ska inte försöka mig på att referera den, jag vill bara rekommendera den som en utmärkt, nykter, lidelsefri och ändå hela tiden engagerande lägesbeskrivning av det svenska samhället 1982. En varelse från en främmande planet kan ha god nytta av att studera den som ett sjökort för att kryssa sig fram i vår svenska verklighet. Den som söker argument i de stora dagspolitiska frågorna har också mycket att hämta: diskussion om möjligheten eller omöjligheten av kollektiva lösningar, balansen mellan olika maktcentra i samhället, socialdemokratins roll (intressant belyst ur Strömholms eget "högborgerliga" perspektiv), den svenska utbildningens utarmning, löntagarfondernas vanvett, och mycket, mycket annat. Inte minst givande är de kapitel som behandlar Strömholms eget specialgebit: juridiken och lagstiftningen.

Strömholm kallar sig konservativ, men han tillhör definitivt inte dem som vill konservera för konserverandets egen skull. Hans umgänge med den stora västerländska traditionen är alltför intimt för att göra honom till en devot traditionalist. Han är långtifrån främmande för de synsätt som brukar kallas marknadsliberala (kapitlet "Idéer, idébärare och idémarknad" är ett fint exempel). När moderata tänkare hävdar att konservatism och liberalism är väl förenliga storheter, är det förmodligen en syntes av strömholmskt snitt de har i åtanke.

Strömholms egen definition av konservatism är också oerhört försiktig, men ändå inte oäven: konservatism innebär att bevisbördan alltid ligger hos den som önskar förändra ett existerande system, inte hos den som vill bevara det.

Jag har en allvarlig och grundläggande invändning att resa mot Strömholm: han tycks okritiskt acceptera idén att legitimationen för all maktutövning ligger i "det allmänna bästa". Jag menar att det finns en och endast en legitimation: skyddet för den enskildes rättigheter. "Det allmänna bästa" är ett odefinierbart begrepp, och det är därför omöjligt att resonera rationellt utifrån det.

Men det finns de som försöker. Många accepterar idén om "det allmänna bästa" för att legitimera sin egen makthunger; exemplen härpå äro legio.

Att Strömholm trots denna irrationella grundpremiss ändå når betydande höjder av rationalitet torde bero på att han personligen är fullkomligt fri från just makthunger.

Vilket högre beröm kan utdelas?

Publicerad i SAF-tidningen någon gång 1982.


Ja, det här var väl en nykter, lidelsefri och framför allt oerhört försiktig analys av en konservativ tänkare? Den POS som inte skräder orden har tydligen fått träda tillbaka för den POS som försöker se problemen från så många sidor som möjligt.

Stig Strömholm har ju faktiskt skrivit en del strunt också.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.